دکوراسیون تجاری

اسپرلوس

ر شهرهای امروز توجه به رنگ و تاثیرات فضایی آن بر ساکنان شهری کمتر مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس یک تفکر سیستمی سازمان یافته در صورت استفاده از این عامل در ساختار شهرهای امروزمیتوان موثر واقع شد. از مقیاس خرد گرفته (دکوراسیون داخلی و نماهای بیرونی) تا مقیاس کلان درحد شهرهای فعلی. میتوان با برنامه ریزی اصولی و علمی در ایجاد تمرکز ذهنی و افزایش احساس آرامش درقالب محیط موثرتر عمل کرد.

از لحاظ روحی روانی، یک محیط داخلی باید به گونه ای باشد که تأثیر مثبتی بر روی افراد داشته باشد. هر رنگ به جهت ویژگیهای شیمیایی و روانشناسی، منبع مهمی از انرژی است. این منابع مهم در جهت فزونی سلامت و نشاط روح و روان در انسان ها به شمار میروند.

نوع رنگبندی، چیدمان، نورپردازی، المانهای تصویری در دکوراسیون تجاری داخلی یک فروشگاه مؤثر است. به لحاظ بصری، رنگ گرم پیش میآید و رنگ سرد پس مینشیند. درنتیجه درشهرهای امروزی که اکثرمصالح ساختمانی با رنگهایی سرد وبی روح بنا میشوند، استفاده ازرنگهای خیره کننده وگرم مهم است. این رنگهای گرم میتواند به ساختمان و درون فضاهای تجاری روحی تازه بدمد و خریداران را با نشاط کند

مقاله ها